De tantième in het fiscaal recht

De tantième vormt als bezoldiging van de bestuurder een aftrekbare beroepskost in hoofde van de uitkerende vennootschap. Bijgevolg kan het belastbaar resultaat van de uitkerende vennootschap via haar winstbestemming nog worden verlaagd door de bestuurdersvergoeding op te trekken. Hou hierbij in het oog dat de tantième in dergelijke geval de kwalificatie als beroepskost moet kunnen doorstaan en bijgevolg niet in een kennelijk onredelijke verhouding mag staan met de werkelijk geleverde prestaties.

Merk ook op dat de tantième als bezoldiging van de bestuurder-natuurlijke persoon meetelt voor de berekening van de sociale bijdragen die drie jaar later betaald zullen moeten worden.

De jaarvergadering beslist over het resultaat van het boekjaar. Deze vergadering vindt plaats in het jaar volgend op het boekjaar waarop de resultaatsverwerking betrekking heeft. De uitbetalende vennootschap zal deze tantième in aftrek kunnen nemen als beroepskost voor het jaar waarop de resultaatsbestemming betrekking heeft. De tantième zal in hoofde van de bestuurder slechts belastbaar zijn op het tijdstip van toekenning door de Algemene Vergadering.

Deze rubriek wordt opgemaakt door Deloitte Fiduciaire in samenwerking met De Westvlaamse Accountancy, met volle aandacht op apotheeksector.